آموزش و پرورش و توسعه
 

ساختارآموزشي

سيستم مدرسه اي در كره پيرو يك الگوي نردباني 4-3-3-6 ميباشد كه متشكل از مدرسة ابتدايي(كلاس اول تا ششم) راهنمايي(كلاس هفتم تا نهم)دبيرستان (كلاس دهم تا دوازدهم) و كالج دو ساله ، كالج و دانشكده مي باشد.مدرسة ابتدايي شش سال آموزش اجباري ابتدايي را به كودكان بين شش تا يازده سال عرضه ميكند.مدرسة راهنمايي سه سال آموزش راهنمايي پايين را به بچه هاي 12 تا 14 سال ارائه  ميكند.دبيرستان سه سال آموزش راهنمايي عاليتر را به دانش آموزان بين 15تا 17 ساله ارائه ميكند.فارغ التحصيلان دبيرستان ميتوانند براي دريافت آموزش عالي داوطلب يك كالج دو ساله يا يك كالج يا دانشگاه شوند .

دبيرستانها عموماً به دو گروه تقسيم مي شوند :

عمومي و حرفه اي .

دبيرستانهاي مكاتبه اي درگروه عمومي جاي ميگيرند، درحاليكه دبيرستانهاي كشاورزي، تجاري،ماهيگيري و تكنيكي دردبيرستانهاي نوع حرفه اي ميگنجند.تعداد محدودي از مدارس به اصطلاح از نوع (جامع)وجوددارند كه آموزش عمومي وحرفه اي هردو را عرضه ميكنند. همچنين دبيرستانهاي علوم و سايردبيرستانهاي اختصاصي شامل دبيرستانهاي زبان خارجي ، هنر وورزشي وجود دارند.مؤسسات آموزش عالي شامل كالج هاي حرفه اي دو يا سه ساله ودانشكده ها ودانشگاههاي چهارساله ميباشند.

دانشگاههاي آموزشي وكالجهاي آموزشي بورد و دوره هاي چهار ساله برگزار مي كنند.

علاوه برسيستم پلكاني مدارس عمومي،مدارس تجاري سطح2وجوددارند كه آموزش حرفه اي بسيار تخصصي ارائه ميكنند.دبيرستانهاي مدني كه اصلاً قصد ارائه دوره هاي سواد آموزي را داشتند.اكنون  آموزش سطح ابتدايي وراهنمايي راعمدتاً براي دانش آموزان دچار مشكلات مالي فراهم مي آورند.با وجود گسترش نيازهاي آموزش اجباري تا كلاس ششم با اين وجود اين مدارس كم كم درحال ناپديد شدن ميباشند.

همچنين مدارس ويژه اي وجوددارند كه آموزش ابتدايي وراهنمايي رابراي ناشنوايان،نابينايان وسايرافراددچاراشكال درآموختن فراهم مي آورند.

به طور كلي مي توان ساختار آموزشي كشور كره را به شرح ذيل خلاصه نمود :

آموزش پيش دانشگاهي

آموزش پايه

سن آغار دوره: 6

سن اتمام دوره: 15

آموزش ابتدايي

مدت زمان دوره : 6 سال

بين سطوح سني 6 تا 12سال

آموزش مقدماتي متوسطه

مدت زمان دوره : 3سال

بين سطوح سني 12 تا 15سال

مدرك اعطايي : ديپلم

آموزش تكميلي متوسطه

نوع مدارس ارائه كننده: دبيرستانهاي  آكادميك

مدت زمان دوره : 3سال

بين سطوح سني 15 تا 18سال

آموزش فني و حرفه اي

نوع مدارس ارائه كننده: هنرستانهاي حرفه اي

مدت زمان دوره : 3سال

بين سطوح سني 15 تا 18سال

آموزش پيش دبستاني

ساختارآموزشي

آموزش پيش مدرسه اي توسط كودكستانها ارائه ميشود.آموزش پيش از مدرسه در سيستم آموزش رسمي گنجانده نمي شود با اين وجود اهميت آن به نسبت نظام آموزش رسمي شايان توجه است.كودكستان مركزعمده جهت آموزش پيش دبستاني دركره است.ازآغازسال1997، تعداد9010 كودكستان با نامنويسي567814 كودك وجودداشته است.اين ميزان7/27 درصد كودكان پيش مدرسه اي دركره با محدوديت سني بين 3 تا 5 سال را در برميگيرد.بواسطة شماركم ثبت نام كنندگان وزارت آموزش و توسعة منابع انساني اخيراً سياستهايي را درجهت افزايش و دسترسي به آموزش كودكستاني بنيان نهاده است.

آموزش كودكستاني با هدف فراهم آوردن محيط مناسبي براي پرورش وتكامل كودك بوسيلة فعاليتهاي جالب گوناگون و روشهاي گوناگون آموزش ايجاد شده است.

دوره ها متشكل از5ناحية حياتي ميباشند:فيزيكي،اجتماعي،مالي،زباني وپرسشگري اززندگي.

آموزش ابتدايي

ساختارآموزشي

اگرچه قوانين مربوطه درسال1948تصويب شدند.آموزش ابتدايي براي كودكان تا سال 1953بواسطة تلاشهاي بازسازي پس ازجنگ كره آغاز نگرديد.قانون اساسي دربند21 قيد كرده است كه مسئوليت تمامي والدين و اولياء است كه ازيك آموزش ابتدايي براي كودكان بين 6 تا 11سال خود اطمينان حاصل كنند و نيز اين آموزش مجاني ميباشد.

ثبت نام درمراكز آموزش ابتدايي ازسال1952افزايش چشمگيري نشان داد ودرسال1971به اوج خوديعني5ميليون نفررسيد.افزايش ثبت نام دانش آموزان درطول آن سالها برخي مدارس را به اعداد ثبت نامي ده هزار يا بيشتر كشانيد و دربرخي مدارس بيش از90 دانش آموز در يك كلاس ازدحام مي كردند.بسياري از مدارس لازم ديدند كه كلاسها را دو يا حتي سه شيفت كاري اداره كنند.ازآغازسال 1997تعداد 6623 مدرسة ابتدايي شامل 902 مدرسه منشعب ازآنها در كل كشور وجود داشت و 3782986 دانش آموز در107860كلاس جاي داده شده و 138670 معلم مسئول آموزش آنها بودند.عمدة معلمان ابتدايي فارغ التحصيلان كالجهاي آموزشي چهار ساله هستند.بند 93 قانون آموزش بيان ميدارد كه هدف آموزش ابتدايي آموزش اصول اساسي لازم براي يك زندگي مدني پربار مي باشد.بمنظور نيل به اين هدف دوره هاي اصلي براي آموزش ابتدايي به نه (9) موضوع عمده به شرح ذيل تقسيم ميشود:

آموزش اخلاقي،زبان كره اي، مطالعات اجتماعي،رياضيات،علوم طبيعي،آموزش فيزيك، موسيقي، هنرهاي زيبا و هنرهاي عملي

آموزش متوسطه

ساختارآموزشي

مدرسة راهنمايي(مقدماتي متوسطه) سه سال بطول مي انجامد.درصورت تكميل موفقيت آميز اين دوره دانش آموزان ديپلم مي گيرند.مقطع دبيرستان(تكميلي متوسطه) نيز مدت زمان سه سال به طول مي انجامد.آموزش دبيرستان اجباري نبوده و در3نوع دبيرستان مختلف به شرح ذيل ارائه مي گردد:

دبيرستانهاي آكادميك (عمومي)

دبيرستانهاي  حرفه اي

دبيرستانهاي تخصصي

دبيرستانهاي آكادميك در2سال آخر دانش آموزان مي توانند تخصص در علوم انساني يا علوم را برگزينند.مطالعات برطبق سيستم واحدي سازماندهي شده است.(204تا216واحدجهت فارغ التحصيلي)

هنرستانهاي حرفه اي نيزبه چندين گروه تقسيم مي شوند.در اين مراكز حدااقل 82 واحد درسي(حدود40درصداز كل واحدهاي لازم جهت فارغ التحصيلي) از موضوعات تخصصي ارائه ميگردد.

آموزش مقدماتي متوسطه

ساختارآموزشي

آموزش راهنمايي به سطوح مدرسة راهنمايي مقدماتي (متوسط) و راهنمايي عالي تقسيم شده است.زمان نكميل مدرسة ابتدايي، كودكان سن 12تا 14 سال اجازة ورود به مدرسه راهنمايي براي دوره هاي مدارس هفتم تا نهم را دارند.تعداد دانش آموزان داهنمايي در دهه هاي اخير سرعت رشد چشمگيري رانشان داده است.درصد فارغ التحصيلان ابتدايي كه به راهنمايي مي روند از 4/58 درصد درسال 1969 به 9/99 درصد درسال 1997 افزايش يافت.

ازآغاز1997 تعداد2720 مدرسة راهنمايي درسطح كره با كل نام نويسي 2180296 وجود دارد.اززمان القاي امتحان ورودي در سال 1969 پذيرش در مدرسة راهنمايي توسط اجراي سهميه بندي بر اساس منطقه محل سكونت انجام شده است.اين اقدام با هدف ريشه كني تبعيض سن به اصطلاح مدارس سطح پايين وسطح بالا انجام شد.چنانكه تمامي فارغ التحصيلان ابتدايي بتوانند دسترسي يكسانبه تمامي مدارس راهنمايي واقع درمناطق مربوطة مدرسة خود داشته باشند.دوره هاي راهنمايي متشكل از11موضوع درسي اساسي يا اجباري موضوعات انتخابي وفعاليتهاي دوره هاي اضافي ميباشند.دوره هاي تكنيكي وحرفه اي در موضوعات امتحاني گنجانده شده اندتا ازرابطه مولدميان آموزش وحرفه اطمينان حاصل شود.

آموزش تكميلي متوسطه

ساختارآموزشي

آموزش دبيرستان با هدف فراهم آوردن آموزش پيشرفتة عمومي واختصاصي براساس آموزش راهنمايي ايجاد شده است.فارغ التحصيلان راهنمايي يا افرادي كه سابقة آكادمي معادلي دارند ميتوانند وارد دبيرستان شوند.دورة مطالعه سه سال است و دانش آموزان هزينة آموزش را پرداخت ميكنند.پذيرش در دبيرستان عمدتآ بر اساس نمرات كسب شده در امتحان ورودي دبيرستان ميباشد. اما تغييرات چندي در پروسة پذيرش ازسال 1974بوجود آمده اند. زماني كه خطمشي معادلساز براي پذيرش دبيرستان به عمل درآمد.طبق اصلاحية قانون آموزش 19950031راهنماي جديد گوناگوني جهت انتخاب دانش آموزان جهت پذيرش وجود دارند، شامل درنظر گرفتن اخير به اصطلاح ركورد فعاليتهاي مدرسة كه در آن زندگي سه سالة دانش آموزان راهنمايي ثبت مي گردد.

بعنوان مثال درسال1997چهارشهرساد،سئول،بوسان، اينچتون وگوانگجو،دانش آموزان را براساس تنها ركورد فعاليتهاي مدرسه اي برگزيدند.

نواحي DAEGN ،  DAEJEON، GYEONGGI-DE ، GANYWONDO ، CHUNGCHEONYAM-DO و GYEONYSANYBUK-DO ركوردهاي فعاليت مدرسه اي و نتايج آزمايش تستي هردو را در نظر ميگيرند.نواحيCHUNYCHYCHDCONGBNK-DO  ، KYCONGSANGBNK-DO  وJuju-Do تنها نتايج امتحان تستي را زمانيكه دانش آموزان سال اول را براي پذيرش ميكنند در نظر مي گيرند.

ازطرفي معرفي اين استانداردهاي واحدبراي پذيرش درمدرسه،دبيرستانهاي كوچك تخصصي موضوعاتي همانند موسيقي،هنرها و نيزعلوم ورياضي همچنان تأسيس شده وخواهند شد.پس ازسال 1998دبيرستانهاي خصوصي كه ميتوانند بامنابع مالي خودحفظ گردندحق انتخاب دانشجويان و نيز تصميم گيري در مورد پرداخت هزينه شهريه را خواهند داشت.

ارزيابي تحصيلي

سيستم نمره دهي

درمراكز آموزش متوسطه كره هيچگونه نمره واحدي وجود ندارد.سيستم نمره دادن مي تواند حرفي يا عددي باشد (1 تا 10)

مقياس حرفي :

A: عالي

D, C, B: سطح قبولي يا مردودي

مقياس عددي :

10:عالي

1:مرز بين قبولي و مردودي

آموزش استثنايي

ساختارآموزشي

آموزش ويژه به معناي مدرن كلمه در كره توسط يك گروه مبلغ مذهبي آمريكايي بنام هال پايه گذاري شد كه در سال 1894 مدرسه اي براي نابينايان در پيونگ يانگ تأسيس كرد.

از آن زمان پروژه هاي مشابهي براي افراد مشكلداردريادگيري توسط تعدادي از سازمانهاي اجتماعي و خيريه بعهده گرفته شده اند.مدارس نابينايان در سال 1945 ملي شدند و درسا ل 1947 با دوره هاي آموزش دبيرستاني يكي شدند.يك دورة آموزش ويژة معلمين در سال 1950ايجاد گرديد . در سال 1977 قانون حمايت از آموزش ويژه به اجرا در آمد .

تعداد مدارس براي افراد مشكل دار از لحاظ آموزش بطور پيوسته درطول ساليان گذشته افزايش يافته است.ازآغازسال1997تعداد114انيستيتوي آموزش ويژه دركل كره با نامنويسي كلي 22789 نفر وجودداشت.آنها شامل 12 مدرسه براي نابينايان،19مدرسه براي ناشنوايان و كرولالها ،16مدرسه براي افراد دچارنقص جسمي، 63 مدرسه براي افراد عقب افتادة ذهني و چهار مدرسه براي افراد دچار اختلالات هيجاني مي شوند.علاوه بر ارائة يك برنامة آموزش عمومي اين مدارس برنامه هاي تربيتي طراحي شده براي آماده كردن كودكان دچار نقص جسمي جهت كار فعال ارائه مي نمايند.وزارت آموزش و توسعه منابع انساني يك رقابت آموزشي ساليانه و برنامه هاي جابجائي شغلي را بعهده مي گيرد.

هدف رقابت ساليانه فراهم آوردن موقعيتهاي نشان دادن مهارتهاي كودكان دچارانواع نقائص درچهل فرصت شغلي مختلف ميباشد.با تشويق اين مهارتها جهت افراد دچار اشكال در يادگيري اين اميد وجود دارد كه آنهاقادر به زندگي موفقيت آميز و مستقل باشند.برنامه هاي جابجايي شغلي در جهت افزايش كارآيي افراد دچار مشكلات آموزشي بكار ميروند.همچنين گشايش انيستيتوي ملي براي آموزش ويژه درسال 1994 كه مسئوليت آموزش ويژه شامل توسعة موادآموزشي وامكانات آموزشي ونيزآموزش معلمان براي افراددچاراشكالات يادگيري را بعهده دارد.بهبود كيفيت آموزش ويژه ممكن شده است.جهت انجام آموزش فراگيرمؤثر براي كودكان دچارمعلوليت معلمين آموزش ويژه در كودكستانها و مدارس ابتدايي و راهنمايي مستقر خواهند گرديد.

آموزش معلمان

آموزش پيش ازخدمت

دو نوع انيستيتوي تربيت معلم در كره وجود دارند:

دانشگاههاي آموزش(كالجهاي آموزش سابق)براي تربيت معلمان مدارس ابتدايي

كالجهاي آموزشي تربيت معلمان دبيرستاني

 هر دو مركزبرنامه هاي چهارساله ارائه مي نمايند.معلمان مدارس ابتدايي دريازده دانشگاه آموزشي تعليم مي بينند.تمامي اينها دانشگاههاي تحت نظردولت هستند.حدود 5000 معلم در هر سال تربيت ميشوند. حدوداً 70 درصد آنها از اشتغال پس از آموزش اطمينان دارند.

آموزش دبيران دبيرستان عمدتاً دركالجهاي آموزشي بوقوع ميپيوندد و نيزميتواند درهركالج  يا دانشگاه معتبر صورت پذيرد.سيزده كالج آموزش ملي و 29 كالج آموزش خصوصي وجود دارند و مسئول تربيت حدود 12000 معلم ابتدايي و دبيرستاني درهر سال ميباشند.

توسعة برنامه هاي آموزشي در دانشگاه جهت تكميل عملكرد كالجهاي آموزش انجام گرديد، و نيز درجهت پيشبرد آموزش دبيران دبيرستان و معلمان مدارس ابتدايي.

مدرك معلمان برپاية اي غيرازامتحان توسط رؤساي هردانشگاه به تمامي افرادي كه دوره هاي لازم را گذرانده اند اعطا مي گردد.انتخاب واستخدام معلمان مدارس عمومي توسط امتحان تعيين شده توسط دفاتر آموزش استاني و شهري انجام مي شود.آزمون استخدامي جهت مدارس عمومي مركب ازيك تست اوليه از فن آموزش و پرورش (30%) و حوزة تخصص اصلي (70%) و نيز يك تست دومي مي باشد كه متشكل از يك تست سنجشي و مصاحبه مي باشد.ميزان موفقيت حدود 20درصداست.درمدارس خصوصي آنها هركدام بطورواحد متوسط هر مدرسه انتخاب مي شوند.متقاضيان كالجهاي آموزش لازم است كه يك تست آمادگي و نيز يك تست شخصي بهمراه تست موفقيت آكادميك را بگذرانند.آنها همچنين لازم است كه نمرات دبيرستان خود را هم تسليم كنند.علاوه براين در تلاش جهت حفظ دانشجويان ممتاز كالجهاي ملي آموزش براي چهل درصد دانشجويان بررسي ترتيب مي بينند.

هدف رفرم آموزش سال 1995 تربيت معلمان ممتازي بود كه بتوانند نيازهاي جهاني سازي را دردوران جديد اطلاعات بر آورند.وزارت آموزش و توسعة منابع انساني درحال حاضر دوره هاي آموزشي را اصلاح كرده و يك سيستم انتخاب معلم جديد را آغاز نموده است.

دوره هاي آموزش جديد بر فن پرورش كودك و اخلاق معلمان تأكيد مينمايند واهميت بيشتري به توانايي مديريت اطلاعاتي شامل آموزش كامپيوتر و مهارتهاي مديريت كلاسي مي دهند. حمايت از مهارتها با هدف مشاورة دانش آموزي هم مورد تأكيد قرارميگيرد.

آموزش ضمن خدمت

با درك اهميت آموزش ضمن خدمت معلمان قانوني درنيمة دهة 1960 به اجراء درآمد تا مراكزآموزشي را درسطوح ابتدايي ودبيرستان تأسيس نمايد.

درسطح محلي شانزده انيستيتوي تربيت معلم واستانهاي وشهرهاي بزرگ تحت نظرمشاوره ناظري ازدفترآموزش،11 انيستيتوي تربيت معلم ابتدايي وابسته به دانشگاههاي آموزشي و51 انيستيتوي تربيت معلم وابسته به دانشگاهها وجود دارند.

هرسال حدود 20000 معلم شايستگي مدرك گرفتن جهت ارتقاء به آموزش كلاسهاي بالاتر را دريافت ميكنند و180000 معلم ديگر دورة از آموزش ياد آوررا جهت احياي مجدد مهارتهاي حرفه اي خود دريافت ميكنند.

برنامه هاي آموزش صلاحيت متشكل ازدوره هايي هستند كه پيش از180ساعت(30 روز)را با اختصاس 10تا 20درصدجهت آموزش عمومي، 10تا 20 درصد جهت دوره هاي آموزش اوليه و 60 تا 80 درصد جهت يك موضوع تخصصي تشكيل مي گردند.جهت تكميل دورة آموزش ياد آور،حداقل 60 ساعت (10روز)لازم است.علاوه براين، كالج آموزش دانشگاه ملي كره يك انيستيتوي تربيت معلم براي ادامة آموزش برگزارميكند.اين برنامة شديد شش ماهه ارائه دهندة آموزش اداري جهت مدارس ابتدايي و دبيرستان ميباشد.انيستيتوي آموزش پيوسته معلمان دانشگاه ملي كره نيز ارائه دهندة يك برنامة آموزش فشرده با هدف بهبود مهارتهاي حرفه اي معلمان و آماده كردن آنها جهت پذيرش نقشهاي هدايت كنند درحوزه هايي چون طراحي آموزشي و روشهاي آموزش مي باشد .

آموزش معلمين پيش دبستاني و ابتدايي

معلمان پيش دبستاني و ابتدايي در11دانشگاه آموزشي ودپارتمان آموزش ابتدايي دردانشگاه ملي آموزشي كره و دانشگاه زنان EWHA تربيت مي شوند.اين مراكز دوره هاي4ساله جهت مدرك كارشناسي ارائه مي كنند.

آموزش معلمين متوسطه

معلمين مقااطع مقدماتي و تكميلي متوسطه در دانشكده هاي آموزشي دانشكاهها ، دانشگاه ملي آموزش كره ،دپارتمانهاي آموزشي ودانشگاههاي عمومي تربيت مي شوند كه مدارك آموزشي علاوه بر اين معلمين مراكز متوسطه ملزم به حضور دردوره هاي آموزشي مراكز آموزش فارغ التحصيلان آموزش مي باشند.

آموزش اساتيد دانشگاهي

اكثر مدرسين آموزش عالي در مراكز فارغ التحصيلان دانشگاههاي محلي و خارجي آموزش مي بينند.مدرك كارشناسي ارشد حداقل نياز براي يك مدرس آموزش عالي است.اما مدرك دكتري بعنوان حداقل مدرك جهت عضويت در هيأت علمي دانشگاه يا دانشكدةدرنظرگرفته ميشود.

مدارك مورد نياز جهت تدريس درسطوح مختلف آموزشي

پيش دبستاني : گذراندن دورة دو ساله كالج در رشته آموزش پيش دبستاني

سطح اول : گذراندن دورة 4 ساله كالج هاي تربيت معلم يا دانشگاه در رشته علوم تربيتي

سطح دوم : گذراندن دورة چهار ساله كالج يا دانشگاه در علوم تربيتي و يا گذراندن دورة چهار ساله دانشگاه در يكي از مواد درسي دورة دبيرستان به عنوان يك رشته تحصيلي همراه با ذروس تربيتي كه در دانشگاه ها ارائه مي شوند .

سطح سوم :-

برنامه هاي آموزشي

برنامه هاي درسي دردوره هاي علوم تربيتي وتربيت معلم عبارتنداز:

دروس عمومي و دروس تربيتي،30درصدازكل دوره به دروس عمومي(علوم انساني،علوم طبيعي،علوم اجتماعي وتربيت بدني)وبقيه به دروس تربيتي اختصاص يافته است.دروس تربيتي نيزعبارتنداز:

تئوري هاي تربيتي ودروس مربوط به موادبرنامه درسي وروشهاي تدريس .‌

  نوشته شده در  شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:9  توسط هادی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM